FAQ

1. Ik heb een cursus lead auditor gevolgd en hoe verkrijg ik mijn praktijkkwalificatie?

Antwoord: Een auditor dient een minimaal aantal audits te hebben uitgevoerd bij bedrijven in de scope waarin hij of zij wil optreden als auditor. Daarvoor zoekt men verbinding met een Certificatie-Instelling (CI). Ook is het mogelijk om reeds uitgevoerde audits te laten waarmerken om de kwalificatie te verkrijgen.

2. Welke gevolgen heeft de nieuwe norm NEN-EN-ISO 9001:2008 voor mijn managementsysteem.

Antwoord: Deze norm heeft geen ingrijpende gevolgen omdat overeenkomstig het voornemen, de structuur hetzelfde is gebleven. De werkelijke veranderingen ten opzichte van de versie 2000, zijn weergegeven in tabel B zoals opgenomen in de nieuwe versie van de norm.

3. Is het handig om met weinig of geen normkennis ISO 900 een Lead auditor Course te gaan volgen?

Antwoord: Handig is het niet want een Lead Auditor Course gaat diep in op de inhoud en de interpretatie en  zonder voorkennis van de inhoud van de norm wordt het erg zwaar om aan alle vereisten te voldoen. Het is dus aan te bevelen om een oriëntatiecursus normkennis te doen.

4. Heeft een interne auditor een opleiding nodig?

Antwoord: Een interne audit uitvoeren wordt vaak niet van nature beheerst, alleen daarom is een basistraining een goede investering. De paragrafen 6.2 personeel en 8.2.2 Interne Audit uit de norm NEN-EN-ISO 9001:2008 geven ook een motivatie om een opleiding te volgen.

5.   Wat is het nut van procesoptimalisatie?

Antwoord: Op grond van het kwaliteitsdenken wordt procesmatig gedacht en verbeterd. Toch blijkt het in de praktijk niet eenvoudig om bij verschillende processtappen ook rekening te houden met de voorgaande of volgende processtap. Daarvoor zijn technieken ontwikkeld zoals Lean, Six Sigma en TOC. Deze technieken omvatten gereedschap en werkwijzen om procesoptimalisatie door te voeren. Op die manier kan een beter rendement van processen worden verkregen, met uiteindelijk een tevreden klant en meer concurrentievermogen of meer winst.

6. Zijn procesoptimalisatietechnieken een tijdelijk speeltje voor managers en adviseurs?

Antwoord: Nee, het vergt een langdurige verbinding en veel uithoudingsvermogen om stukje bij beetje beter te worden in de dingen die je doet. En beter worden is een eis die de klant stelt en de concurrentie u aandoet. Een voorbeeld voor een langdurige verbinding en aantoonbaar succes is bijvoorbeeld Toyota, waar het Toyota Production System, de basis voor lean, zijn succes heeft bewezen.

7. Kun je niet beter een boek lezen dan een cursus volgen?

Antwoord: Dat kan, maar dan moet je over de eigenschap beschikken om zelf een vaardigheid te kunnen ontwikkelen bij de inhoud van het boek. Die vaardigheid op zich is veel mensen niet gegeven of kost relatief veel tijd. Daarom is het goed af en toe een opleiding te volgen waarbij de docent ook duidelijke vaardigheden heeft en die kan overdragen op de cursist.

8. Is er een verschil in managementsystemen kwaliteit, arbo en milieu?

Antwoord: elk managementsysteem heeft zijn eigen invalshoek en vraagt om een benadering die daarbij aansluit. Wet- en regelgeving speelt een rol in ISO 9001 maar veel meer in OHSAS 18001 en ISO 14001 omdat arbo en milieu zeker in Nederland specifieke wettelijke achtergronden hebben. Als veiligheid gebaseerd is op VCA en VCU dan is de vragenlijst te beantwoorden met ja of nee en dus samen te vatten in termen van goed en fout. De normen ISO 9001, 14001 en OHSAS 18001 laten veel meer ruimte voor een eigen invulling en gaan ook uit van formulering van het eigen beleid. Hier gaat een cursus dan ook vaak dieper op in en kan een bekwame docent op grond van eigen kennis en ervaring de cursisten helpen bij het vormen van hun gedachten.

9. Wat is het nut van een opleidingsplan?

Antwoord: Een opleidingsplan dwingt allereerst tot inventarisatie van opleidingsbehoeften en omdat de middelen vaak beperkt zijn leidt dat tot prioritering of een keuze. Een opleidingsplan vormt het bewustzijn van de investering die men doet, om gewenste kennis en vaardigheden te verwerven. Een bijkomend voordeel is dat een eis uit de norm ISO 9001paragraaf 6.2.2.

10. Vergt het uitvoeren van een leveranciersbeoordeling een speciale vaardigheid?

Antwoord: Ja, afhankelijk van de aard het product dat wordt toegeleverd, kunnen er meer of minder specificaties gelden voor een product of dienst. Stel dat de omvang van de levering en het aantal speificaties groot is, hoe beoordeel je deze levering en de leveranciers dan? Daarop moet een antwoord worden gevonden omdat er ook aan efficiëntie moet worden gedacht. Zoeken naar een structurele aanpak is vaak geen natuurlijke gave.